Digitálna transformácia vzdelávania


V tomto školskom roku naše aktivity rozširujeme o podporu pre digitálnu transformáciu vzdelávania. Týmto dotazníkom prejavíte záujem školy zapojiť sa do vzdelávacieho programu pre riaditeľov a digitálnych koordinátorov (učitelia, ktorých postavenie vyplýva z pozície „školského koordinátora pre informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom IKT v zmysle § 38, ods. 3c zákona 138/2019 Z. z.).

 

 

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR