Adaptácia učebných materiálov do cudzích jazykov


Prostredníctvom tohto dotazníka zisťujeme záujem o spoluprácu pri adaptácii pracovných listov a iných sprievodných učebných materiálov v prírodných vedách, matematike a informatike. Uvedené informácie budú slúžiť pri výbere spolupracovníkov.

Pre Sieťové technológie existujú alternatívne zdroje v anglickom jazyku a preto nemáme záujem adaptovať materiály pre tieto predmety do angličtiny. 

Záujemcovia udávajú predmet, na ktorom chcú participovať. Na každom predmete budú participovať aspoň dvaja prekladatelia, ktorí vzájomnou kontrolou zabezpečia konzistentnosť adaptácie (nutná spolupráca). 

Pre každý cudzí jazyk je potrebné vyplniť samostatný dotazník.

Bližšie informácie (podmienky) sú uvedené v dokumente: Adaptácia inovatívnych metodík do cudzích jazykov (Adaptacia_Inovativnych_Metodik.pdf), ktorý je dostupný na https://registracia.itakademia.sk/dokumenty.

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR