Prihláška riešitela korešpondenčných matematických seminárov


Milý riešiteľ korešpondenčného matematického seminára,

pre zaradenie medzi riešiteľov seminára, ktorý je jednou zo súťaží podporovaných v rámci národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie",  je potrebné aby si nám vyplnil základné kontaktné údaje o sebe. Tieto údaje nám poslúžia na to, aby sme ťa vedeli zaradiť ako účastníka tejto súťaže (vzdelávacej aktivity). V prípade ak seminár riešia aj tvoji súrodenci, každý z Vás je povinný uviesť vlastný e-mail (respektíve rôzne e-maily rodičov). Tvoje meno, priezvisko a e-mail slúžia na vytvorenie prístupu (login, heslo) na https://registracia.itakademia.sk/, kde vyplníš všetky údaje potrebné pre vypracovanie Karty účastníka. Ak si s ich vyplnením nebudeš vedieť rady, popros o pomoc učiteľa, respektíve rodiča, ktorého si v časti "Základné údaje o škole" uviedol ako kontantnú osobu. Vyplnenie všetkých údajov v dotazníku je podmienkou, aby si mohol byť vedený ako účastník súťaže. Počet riešiteľov semináru nie je obmedzený, preto vyplnením tejto záväznej prihlášky a údajov v rozsahu nevyhnutnom pre vypracovanie Karty účastníka na https://registracia.itakademia.sk/ splníš kritérium pre výber a budeš zaradený medzi účastníkov súťaže.. 

Po vyplnení prihlášky, ti príde mail s prístupom na vyššie uvedenú stránku, kde vyplniš potrebné údaje (mail nepríde okamzite, spracúvavame prihlasky postupne cca 2x týždenne, pred termínom seminára denne). Po tom ako vyplniš vsetky osobné údaje prihlás sa do jednotlivých sérii seminárov. Postup k tomu nájdeš na stránke. 

Nezabudni však do termínu série odovzdať cez stránku seminára svoje riešenia, prípadne ich zaslať poštou na adresu seminára. Ako na to, sa dočítaš na stránke semináru v časti pravidlá. 

Aj keď prihlásenie a registrácia je trošku komplikovanejšia, ale podpora semináru prostredníctvom projektu nám dáva možnosť robiť semináre prístupnejšie, nakoľko najlepší účastníci semináru sa tento krát sústredenia zúčastnia bezplatne. Tak neváhaj a pokús sa aj ty byť jedným z nich.

 

Prijímateľ národného projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie“ Centrum vedecko-technických informácií SR a jeho partneri: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline počas realizácie a monitorovania projektu:

  • podľa ustanovenia §47 zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú  oprávnení na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje cieľovej skupiny v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia EÚ  č. 1304/2013) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona,  
  • podľa ustanovenia § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovávajú osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah podľa odseku 4 ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon.
  • poskytujú údaje z Karty účastníka za každého účastníka aktivity projektu do informačného systému ITMS2014+.  ITMS2014+ je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovanie, export a monitoring dát o projektovom a finančnom riadení pre programové obdobie 2014-2020, vlastníkom systému je Úrad vlády SR, údaje sú zároveň prístupné pre MPSVR SR ako riadiaci orgán a MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.

Spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi Európskej únie.

Ak záujemca neposkytne svoje údaje do Karty účastníka, nemôže byť zaradený do projektu.

Základné údaje o tebe

1. Meno
2. Priezvisko
3. E-mail
4. Telefón

5. Chcem sa zapojiť do seminárov:
Malynár
Matik
STROM

Základné udaje o tvojej škole

6. Názov Školy
 Prosíme uveď celý názov školy aj s adresou.
7. IČO (Kód) školy 
 Pre správnu identifikáciu potrebujeme aj IČO školy. IČO školy nájdete na stránke školy alebo si ho vyhľadajte na stránke https://www.eduzoznam.sk/ (IČO školy je na stránke uvedené ako Kód školy) IČO je poslednych 8 cisel (zväčša bez prvej nuly)
8. Meno a priezvisko kontaktnej osoby
 Uveďte sem učiteľa alebo rodiča, v tvare meno,priezvisko, tituly
9. E-mail na kontaktnú osobu
10. Telefón kontaktnej osoby

Čestné vyhlásenia a súhlasy

11.
Čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie sú úplné a pravdivé. Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.
12.
Zaväzujem sa bezodkladne najneskôr v deň výstupu (posledný deň konania vzdelávacej aktivity) a 6 mesiacov po výstupe zo vzdelávacej aktivity informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.
13.
Zaväzujem sa bezodkladne po vyplnení záväznej prihlášky na vzdelávaciu aktivitu, po jej akceptácii a po obdržaní loginu a hesla e-mailom, vyplniť na https://registracia.itakademia.sk/ údaje v rozsahu nevyhnutnom pre vypracovanie Karty účastníka.