Vzdelavania


V rámci zefektívnenia realizácie formálneho vzdelávania v projekte IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie Vás prosíme o vyplnenie dotazníka, prostredníctvom ktorého špecifikujete záujem o jednotlivé vzdelávania pre koniec tohto školského roku a pre budúci školský rok.  Prosím do daných počtov rátajte i kolegov, ktorí sú prihlásení na vzdelávanie ale ešte nebolo z nejakých dôvodov realizované. 

Časť vzdelávaní pre stredné školy (týkajúcich sa nových informatických predmetov zavádzaných na školách), v prípade dostatočného záujmu spustíme už na prelome júna a júla po spoločnom zladení termínov. Miesta konania vzdelávaní sa budeme snažiť nastaviť s ohľadom na možnosti vzdelávacej inštitúcie a záujemcov o vzdelávanie.

V prípade záujmu dostatku učiteľov z nejakej lokality nevylučujeme realizáciu, ak to program umožní aj na pôde dohodnutej strednej školy. Prípadné poznámky môžete napísať na konci dotazníka a prostredníctvom diskusie vo vzdelávacom portáli, časti pre koordinátorov.

Tento dotazník si odporúčame priebežne ukladať kliknutím na obnoviť neskôr a zadaním mailu a hesla.

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR