Záujem o webináre, inovačné vzdelávania - vytvorenie konta


Tento dotazník slúži pre záujemcov o webináre, inovatívne metodiky a nové informatické predmety z radov pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl, ktoré sú organizované pod hlavičkou národného projektu IT Akademia - vzdelávanie pre 21. storočie. Po absolvovaní webinára je účastníkom vystavené potvrdenie o absolvovaní v časovom rozsahu trvania webinára, ktoré môže zamestnávateľ uznať ako súčasť aktualizačného vzdelávania. Centrum vedecko technických informácií SR a participujúce univerzity sú poskytovateľmi inovačného vzdelávania v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.

Pre účasť na webinári je potrebná registrácia zo strany záujemcu aj z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov vzdelávacej aktivity.

Mám záujem zapojiť sa do vzdelávacích aktivít (prednášok, workshopov) vo forme webinárov alebo využívať inovatívne metodiky a nové informatické predmety.

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR