Letný pobytový tábor Danišovce 21. - 27.8.2021


Pre žiakov 7.-9. ročníka základných škôl a ekvivalntov osemročných gymnázií

Milý záujemca o Letný pobytový tábor.

Pre zaradenie do zoznamu záujemcov o tábor, ktorý je jednou z aktivít podporovaných v rámci národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie",  je potrebné aby si vyplnil základné kontaktné údaje o sebe.

Počet účastníkov tábora je obmedzený. V prípade, že po ukončení prihlasovania (30.6.2021) bude počet prihlásených účastníkov prekračovať kapacitu tábora, bude spravený výber účastníkov na základe doplňujúcich otázok, ktoré sú súčasťou tejto prihlášky. Prednosť majú účastníci, ktorých škola je IT Akadémia partner. Všetci prihlásení záujemcovia budú o ich zaradení/nezaradení na tábor informovaní mailom.

Prosím tieto údaje vypĺňaj pravdivo. Kritéria, podľa ktorých budeme účastníkov tábora vyberať sú zverejnené na stránke http://itakademia.sk/letne-pobytove-tabory

Prihlášku si vieš priebežne uložiť kliknutím na Obnoviť neskôr. Po vyplnení prihlášky dostanete automaticky mail o obdržaní prihlášky

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR