Konferencia národného projektu pre učiteľov základných škôl - október 2020


PRIHLÁŠKA

na 

Konferenciu pre učiteľov stredných škôl
národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie

Nový Smokovec

Hotel Átrium

01.10.2020 - 03.10.2020

Pozývame Vás na konferenciu pre učiteľov základných škôl a príslušných tried osemročných gymnázií v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie, ktorú realizujú prijímateľ projektu - Centrum vedecko-technických informácií SR a jeho partneri: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline.

Počet účastníkov je limitovaný na max. 150. Pri výbere bude snahou dodržať princíp pomerného zastúpenia jednotlivých predmetov. Z prihlásených uchádzačov bude v prípade väčšieho záujmu spravený výber s ohľadom na preferovaný vyučovací predmet ako i aktívnu účasť školy a učiteľa v aktivitách projektu. Školy ktoré sú vybavené IT ScienceLAB-om na konferenciu vyšlú 2 učiteľov s rôznou aprobáciou. Školy, ktoré nie sú vybavené laboratóriom z projektu IT Akadémia môžu na konferenciu vyslať maximálne 2 učiteľov s rôznou aprobáciou.

 

Termín na prihlásenie do 18.09.2020.

Termín oznámenia výberu účastníkov 21.09.2020 do 16:00.

Prihlášku si viete priebežne uložiť kliknutím na Obnoviť neskôr.

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR