Študenti VŠ: Prihláška k získaniu certifikátu ECo-C (predbežný záujem)


Ďakujeme, že ste prejavili záujem o medzinárodný certifikáECo-C®. V prípade, že sa chcete zapojiť do národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie absolvujete prípravu (samoštúdium - e-learning) a samotné testovanie podľa pravidiel pre testovanie ECo-C®.

ECo-C® je v krajinách Európskej únie štandardizovaný certifikát v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Je určený pre študentov, ktorí sú otvorení možnostiam, sú flexibilní, tvoriví, ktorým záleží na ich vzdelaní a presadení sa v konkurenčnom profesionálnom, spoločenskom prostredí inak povedané majú záujem pri uchádzaní sa o pracovné pozície explicitne preukázať svoju sociálno-psychologickú, sociálno-osobnostnú pripravenosť aj ECo-C® certifikátom.

Cieľom jednotlivých modulov je ovládať základné pravidlá vývoja osobnosti a komunikácie, schopnosť tímovej práce, sebavedomie, flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, komunikácia, spoľahlivosť, zaťažiteľnosť, riešenie problémov, ochota vzdelávať sa, schopnosť tvorivo myslieť, nasadenie, zodpovednosť, tolerovanie frustrácie.

Pomocou 4 modulov získajú absolventi a absolventky náhľad do štruktúr správania, spôsobov komunikácie a pátrania po motívoch, ktoré tvoria základy komunikácie. Osvoja si komunikačné techniky, ktoré im pomôžu zvládnuť medziľudské vzťahy ako vo vlastnom tíme, tak aj v styku so zákazníkom.

Aby ste získali ECo-C® certifikát, musíte úspešne absolvovať 4 skúšky zo 4 modulov. Záverečný modul pre získanie certifikátu prebieha formou prípadovej štúdie, na ktorú sa kandidát má možnosť 15 min. pripraviť a následne prebieha 5 min. dialóg so skúšobným komisárom. 

Prehľad modulov a tém:

M1 Modul Tímová spolupráca

zobraziť témy | skryť témy
 • Základné vedomosti o tímovej spolupráci, ako funguje, aké sú podmienky, výhody a nevýhody tímovej spolupráce, vývoj tímu, druhy tímov, tímový duch, tímová komunikácia
 • Vývoj tímu pomocou tímového tréningu, vedúci tímu, jeho rola, jeho úlohy, vlastnosti dobrého vedúceho tímu
 • Tímový výkon, hodnotenie, odmeňovanie podľa výsledkov, motivačné systémy
 • Podmienky úspešnej činnosti tímu - komunikácia, prijateľnosť, autonómia, štruktúra, zhodnosť, koordinácia
 • Schéma tímu, skupinové normy, rozličné tímové úlohy
 • Rušiace faktory pri tímovej spolupráci, tímové spory

M2 Modul Selfmarketing

zobraziť témy | skryť témy
 • Marketing, základy selfmarketingu: osobné stanovisko, vytýčenie cieľov, správne využitie šance
 • Ja a môj vplyv: čo môžem ponúknuť, čo majú iní na rozdiel odo mňa, ako ma vidia druhí, schopnosť obhájiť vlastný názor, pozitívne myslenie
 • Kompetencia: viem o čom hovorím, mať vlastný názor, znesiem aj kritiku, som tímový hráč
 • Poznať monosti k správnej prezentácii vlastnej osoby a rozumieť im

M3 Modul Manažment pri konfliktoch

zobraziť témy | skryť témy
 • Spory a ich príčiny, druhy sporov, vonkajšie vplyvy
 • Vznik sporu, úrovne diania sporov, varovné signály eskalácie, stratégie na odstránenie eskalácie
 • Metódy spracovania sporov: oslovenie sporov, stratégie ich spracovania, diskusia o spore, iniciatívy na ukončenie sporu
 • Riešenie sporov: verejný boj, skrytý boj, odloženie na neurčito, zhodnutie sa, fair play, kompromis, kooperácia, kapitulácia, útek alebo rozchod
 • Prevencia, zmysel a účel sporov, fázy a kroky spracovania sporov, kladná podniková kultúra

M4 Modul Komunikácia

zobraziť témy | skryť témy
 • Základy komunikácie, ako sa komunikuje, vnútorný dialóg
 • Aktívne počúvať, poznať a pomenovať najdôležitejšie kritéria aktívneho počúvania
 • Nedorozumenia, ako vznikajú, možnosti ich predchádzania
 • Reč tela, aktívna/pasívna, znaky telesného vyjadrovania, nevýhody predstieraného telesného vyjadrovania
 • Rozvoj osobnosti, hlasy v nás, identifikácia vlastnej osobnosti
 • Rétorika, jej dejiny, techniky na pohotové a rázne konanie
 • Vizualiácia (optické zobrazenie), rôzne vizuálne média, kde a ako ich použiť

M5 Prípadová štúdia

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR