Koncepcia tried so zameraním na informatiku


V rámci národného projektu IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie ste overovali koncept tried so zameraním na informatiku. Jeho súčasťou je:

  1. rozšírenie výučby informatiky o aspoň 6 hodín týždenne zaradením aspoň troch (z celkového počtu 9) nami ponúknutých nových informatických predmetov,
  2. zaradenie nového predmetu Informatika v prírodných vedách a matematike do školského vzdelávacieho programu,
  3. rozšírenie výučby matematiky aspoň o 3 vyučovacie hodiny týždenne,
  4. delenie aspoň 1 vyučovacej hodiny týždenne v aspoň jednom z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a geografia.

Zaujímajú nás Vaše skúsenosti, postoje a odporúčania z overovania, ktoré budú využité pri posúdení koncepcie študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku.

 

Dotazník obsahuje 20 škálovacich otázok (škála 1-10), ku ktorým môžete doplniť komentár. 

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR