IT akadémia partner - Zapojenie sa do projektu od 09/2021


Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka za účelom poskytnutia údajov o Vašej škole pre zapojenie sa do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. Vyplnením dotazníka akceptujeme Vaše zapojenie sa do národného projektu a na základe vyplnených údajov pripravíme návrh budúcej zmluvy. K príprave Zmluvy o partnerstve je potrebné, aby škola uviedla potrebné údaje pre jej prípravu ako aj vyplnila záväzky a potrebné údaje pre pre aktivity a stanovila záujem o zapojenosť do aktivít. Prosíme vypĺňajte dotazník dôsledne, údaje v ňom uvedené budú súčasťou zmluvy a jej prílohy. 

Tento dotazník si odporúčame priebežne ukladať kliknutím na obnoviť neskôr (horná časť obrazovky) a zadaním mailu a hesla.

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR