IT cajovna - Ak raz, potom navždy


Vážení žiaci 2. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl,

v rámci projektu IT Akadémia -  vzdelávanie pre 21.storočie Vás pozývame do našej ONLINE IT čajovne,

na tému    

"One Time, Next Time - Ak raz, potom navždy"

 V dnešnom svete je mnoho dostupné online. Niektoré veci sú úžasné, napríklad ovládanie auta na diaľku. Niektoré menej, ako napríklad zanechanie digitálnej stopy pri nakupovaní. Stačí sa raz niekde objaviť, z internetu sa to už nikdy nestratí.

Kedy: 9.12.2020 od 14:00 do 16:00

Platforma: ZOOM   

Prihlasovacie údaje zašleme len prihláseným žiakom 08.12.2020 na zadaný email v prihláške (prosíme žiakov, aby si skontrolovali aj priečinok SPAM)

Prihlasovanie do 08.12.2020

Tešia sa na Vás lektori z spoločnosti GlobalLogic 

Zuzanka Herková  - vyhľadáva talenty, ktoré sa cítia v IT vodách úplne bezpečne. Pracuje na tejto pozícii už dosť dlho, aby vedela odhadnúť človeka a jeho schopnosti. Má úplne jasno v tom, že IT je poskytnúť komukoľvek košaté možnosti. 

Tomáš Kurať - úzko spolupracuje s nemeckými automobilkami. Vďaka nemu a jeho tímu sa môžeme v autách spoľahnúť na elektroniku. Napríklad, že samo auto zavolá pomoc v prípade dopravnej nehody.

Tibor Radačovský - sa intenzívne pokúša vydolovať to najlepšie z ľudí, ktorých máme v GlobalLogic-u. Rovnako tak, sa venuje aj študentom. To aby už počas štúdia zistili, aké super to IT môže byť a čo to vlastne všetko obnáša. 

 

Dotazník obsahuje 7 otázok.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) (ďalej len „GDPR“) týmto v súlade s ustanovením Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR vyjadrujem súhlas Centru vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“) na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v tomto súhlase za účelom zapojenia sa do vzdelávacích služieb (školenia, konzultácie, elektronické kurzy, špeciálne vzdelávacie aktivity, testovania podľa medzinárodných pravidiel), ich následnej evidencii a archivácii. Súhlas udeľujem na dobu trvania môjho právneho vzťahu k CVTI SR t.j. na dobu trvania vzdelávacích služieb a na dobu archivácie určenej osobitnými právnymi predpismi a registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa.

Som si vedomý/á, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Bol som poučený o právach dotknutej osoby, ktoré sú bližšie špecifikované v čl. 15 až 21 GDPR.

Súhlasím so spracovaním nasledujúcich osobných údajov: meno, priezvisko (vrátane titulov), e-mailový kontakt. Tento súhlas platí do 31.12.2020. Som si vedomý/á, že poskytnutie nepravdivých, alebo neaktuálnych informácií môže viesť k zamietnutiu mojej prihlášky. 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov:

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR