Webinare


Tento dotazník slúži na prihlásenie sa na ponúkané webináre realizované v rámci IT Akadémie. V prípade záujmu vyplňte dotazník pre každý webinár zvlášť. Po uzavretí prihlasovania na konkrétny webinár bude prihláseným záujemcom zaslaný link na webinár aj s potrebnými pokynmi. V prípade väčšieho počtu prihlásených vytvoríme aj ďalšie termíny a prihlásených záujemcov o tom budeme informovať. Webináru sa môžu účastniť aj učitelia, ktorých škola nie je partnerskou v rámci IT Akadémie.

Prihláseným účastníkom, ktorí sa webináru zúčastnia neskôr vystavíme potvrdenia o ich absolvovaní v rozsahu spravidla 1-3 vyučovacích hodín (počet hodín závisí od dĺžky webináru), ktoré mu môže zamestnávateľ uznať ako súčasť aktualizačného vzdelávania nakoľko univerzity a CVTI SR sú poskytovateľmi inovačného vzdelávania v zmlysle zákona 138/2019.

 

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR