Dotazník pre žiakov stredných škôl 2. kolo


Milí žiaci,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka za účelom zistenia Vášho vzťahu k niektorým predmetom v škole, plánom po skončení školy a niektorým ďalším témam.

Prosíme Vás, aby ste si dotazník pozorne prečítali a pravdivo odpovedali na položené otázky. Odpovede v dotazníku budú spracované a analyzované hromadne a budú anonymné. Dotazník si viete priebežne uložiť kliknutím na Obnoviť neskôr. 

Za Vašu ochotu a čas strávený pri vyplňovaní dotazníka vopred ďakujeme.

Spracovanie prieskumu: Centrum vedecko-technických informácii Slovenskej republiky

Dotazník obsahuje 18 otázok.

A note on privacy
Tento dotazník je anonymný.
The record of your survey responses does not contain any identifying information about you, unless a specific survey question explicitly asked for it. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR