IT Čajovňa 28.2.2020


Vážení koordinátori, 

v rámci projektu IT Akadémia -  vzdelávanie pre 21.storočie si dovoľujeme pozvať Vás a Vašich žiakov, SŠ a končiacich ročníkov ZŠ, do našej IT čajovne, ktorá sa uskutoční na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Aula prof. Prasličku (RB0A5), Moyzesova 11, Košice  dňa 28.02.2020 od 09:00 do 11:00 na tému :

       "Ako vznikajú cool IT projekty?"

 "Niekedy si ani neuvedomuješ aké prevratné technológie denne používaš, napríklad vo svojom smartfóne. Príď sa pozrieť a diskutovať o najnovších trendoch vo svete IT s expertmi zo spoločnosti Globallogic a zisti čo nám prinesie budúcnosť ."

V prípade záujmu o účať, Vás prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka a nahratie zoznamu žiakov (vo formáte .xls)  

Prijímateľ národného projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie“ Centrum vedecko-technických informácií SR a jeho partneri: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline počas realizácie a monitorovania projektu: podľa ustanovenia §47 zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú  oprávnení na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje cieľovej skupiny v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia EÚ  č. 1304/2013) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona,   podľa ustanovenia § 78 zákona č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovávajú osobné údaje bez súhlasu dotknutej osobyv zmysle odseku 9 a 10. poskytujú údaje z Karty účastníka za každého účastníka aktivity projektu do informačného systému ITMS2014+.  ITMS2014+ je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovanie, export a monitoring dát o projektovom a finančnom riadení pre programové obdobie 2014-2020, vlastníkom systému je Úrad vlády SR, údaje sú zároveň prístupné pre MPSVR SR ako riadiaci orgán a MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje. Spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi Európskej únie. 

Dotazník obsahuje 12 otázok.

Meno:kontaktnej osoby
Priezvisko:kontaktnej osoby
Email:kontaktnej osoby

Vyberte si kraj, v ktorom sa Vaša škola nachádza:

Nahrajte súbor so zoznamom žiakov

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR