Dotazník hodnotenia efektivity a spokojnosti so vzdelávaním 2020


Vážení účastníci vzdelávania, 

prosíme Vás o vyplnenie výstupného dotazníka, ktorý nám pomôže pri vyhodnocovaní efektívnosti vzdelávacích aktivít národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Dotazník sa skladá zo 4 hlavných častí: odborná stránka vzdelávania, organizačná stránka vzdelávania, lektori a celkové hodnotenie vzdelávania. Pri hodnotení niektorých otázok môžete využiť bodovú stupnicu na hodnotenie (1 - vôbec nesúhlasím, 5 - úplne súhlasím).

 

Dotazník obsahuje 28 otázok.

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR