Robotický krúžok - UKF - 2018


Milý záujemca o Robotický krúžok "Programovanie ako ho nepoznáme".

Pre zaradenie do zoznamu záujemcov o Robotický krúžok "Programovanie ako ho nepoznáme", ktorý je jednou z aktivít podporovaných v rámci národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie",  je potrebné aby si vyplnil základné kontaktné údaje o sebe. Tieto údaje nám poslúžia na to, aby sme ti v prípade, že budeš vybraný medzi účastníkov krúžku, vedeli vytvoriť konto na stránke https://registracia.itakademia.sk/. Tvoje meno, priezvisko a e-mail slúžia na vytvorenie prístupu (prihlasovacie meno, heslo) na https://registracia.itakademia.sk/, kde vyplníš všetky údaje potrebné pre vypracovanie Karty účastníka národného projektu. Ak si s ich vyplnením nebudeš vedieť rady, popros o pomoc rodiča. Vyplnenie všetkých údajov v dotazníku je podmienkou, aby si mohol byť vedený ako účastník krúžku. Ak náhodou už konto v rámci projektu máš, vyznač to v prihláške a časť tvojich údajov už nebudes vypĺňať.  Rovnako ak si zo školy, ktorá je zapojená do projektu.

Krúžok je určený žiakom 5. – 9. ročníka základných škôl, príma - kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2018/2019, mimo žiakov z Bratislavského kraja. Počet účastníkov krúžku je 15-20. V prípade, že po ukončení prihlasovania (2.10.2018 o 20.00) bude počet prihlasených účastníkov prekračovať kapacitu krúžku, bude spravený výber účastníkov na základe doplňujúcich otázok, ktoré sú súčasťou tejto prihlášky. Všetci prihlásení účastníci obržia mail s informaciou o ich prijati respektive neprijati na krúžok  najneskôr 4.10.2018 do 20.00.

Prosím tieto údaje vyplňaj pravdivo. Kritéria, podľa ktorých budeme účastníkov krúžku vyberať sú zverejnené na stránke http://itakademia.sk/kruzky/ 

Prihlášku si vieš priebežne uložiť kliknutím na Obnoviť neskôr. Po vyplnení prihlášky dostanete automaticky mail o obdržaní prihlášky

Prijímateľ národného projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie“ Centrum vedecko-technických informácií SR a jeho partneri: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline počas realizácie a monitorovania projektu:

  • podľa ustanovenia §47 zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú  oprávnení na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje cieľovej skupiny v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia EÚ  č. 1304/2013) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona,  
  • podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovávajú osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah podľa odseku 4 ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon.
  • poskytujú údaje z Karty účastníka za každého účastníka aktivity projektu do informačného systému ITMS2014+.  ITMS2014+ je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovanie, export a monitoring dát o projektovom a finančnom riadení pre programové obdobie 2014-2020, vlastníkom systému je Úrad vlády SR, údaje sú zároveň prístupné pre MPSVR SR ako riadiaci orgán a MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
  • Spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi Európskej únie.

Ak záujemca neposkytne svoje údaje do Karty účastníka, nemôže byť zaradený do projektu.

Základné údaje o tebe

1 Meno
2 Priezvisko
3 E-mail
4 Máš vytvorené konto na stránke https://registracia.itakademia.sk/?
 

V prípade ak nemáš, tak ti ho v prípade zaradenia na krúžok vytvoríme. Konto na stránke slúži na evidovanie všetkých tvojích aktivít v rámci projektu.

5 Ročník školy:
5. ročník ZŠ
6. ročník ZŠ/príma OG
7. ročník ZŠ/sekunda OG
8. ročník ZŠ/tercia OG
9. ročník ZŠ/kvarta OG
 Uveď ročník školy v školskom roku 2017/2018
6 Názov Školy
 Prosíme uveď celý názov školy aj s adresou.
7 Poznámka:

 Sem napíš špeciálne požiadavky, respektíve informácie ktoré by sme mali vedieť o tvojom zdravotnom stave

Základné udaje o zákonnom zástupcovi

8 Meno a priezvisko kontaktnej osoby
9 E-mail na kontaktnú osobu
10 Telefón kontaktnej osoby

Doplňujúce údaje k zapojenosti do súťaže

11 Zapájal  si sa v školskom roku 2017/2018 do prírodovedných, matematických a informatických súťaží?
Áno
Nie
13 Zapájal si sa v školskom roku 2017/2018 do olympiád v prírodných vedách, matematike a informatike?
Áno
Nie
15 Zúčastňoval si sa v školskom roku 2017/2018 krúžkov so zameraním na prírodné vedy, matematiku a informatiku?
Áno
Nie
17 Úspechy v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky

 Sem napíš svoje úspechy v súťažiach a olympiádach ktoré si vyššie zaškrtol.

Čestné vyhlásenia a súhlasy

18
Čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie sú úplné a pravdivé. Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.
19
Zaväzujem sa bezodkladne najneskôr v deň výstupu (posledný deň konania vzdelávacej aktivity) a 6 mesiacov po výstupe zo vzdelávacej aktivity informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.
20
Zaväzujem sa bezodkladne po vyplnení záväznej prihlášky na vzdelávaciu aktivitu, po jej akceptácii a po obdržaní loginu a hesla e-mailom, vyplniť na https://registracia.itakademia.sk/ údaje v rozsahu nevyhnutnom pre vypracovanie Karty účastníka.

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR