Prihlaska Robocup 2020


Pre zaradenie medzi účastníkov súťaže RoboCup, ktorá je jednou zo súťaží podporovaných v rámci národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie",  je potrebné aby si nám vyplnil základné kontaktné údaje o sebe (vyplňujú sa individuálne za každého žiaka). Tieto údaje nám poslúžia na to, aby sme ťa vedeli zaradiť ako účastníka tejto súťaže (vzdelávacej aktivity).  Každý je povinný uviesť meno, priezvisko, vlastný e-mail. Tvoje meno, priezvisko a e-mail slúžia na vytvorenie prístupu (login, heslo) na portál projektu, kde vyplníš všetky údaje potrebné pre vypracovanie Karty účastníka. Ak si s ich vyplnením nebudeš vedieť rady, popros o pomoc učiteľa,  ktorého si v časti "Základné údaje o škole" uviedol ako kontaktnú osobu. Vyplnenie všetkých údajov v dotazníku je podmienkou, aby si mohol byť vedený ako účastník súťaže. Počet účastníkov súťaže síce nie je obmedzený, môžu sa prihlásiť aj účastníci z bratislavského kraja.120 účastníkom mimo bratislavský kraj, vybraním po uzávierke prihlasovania, v zmysle zverejnených kritérií, budú preplatené náklady na ubytovanie a stravovanie počas súťaže z projektu IT Akadémia. 20 účastníkom vybraním z bratislavského kraja, budú preplatené náklady na stravu a ubytovanie z rozpočtu CVTI SR v zmysle zverejnených kritérií.Takže po ukončení prihlasovania bude zverejnený zoznam účastníkov, ktorým bude z projektu hradený tento poplatok. Všetci účastníci musia vyplniť kartu účastníka. Prístupové údaje budú žiakom zaslané mailom najneskôr 5 dní pred súťažou. Ak už žiak konto má, aktualizuje si len svoje údaje a potvrdí účasť na súťaži. 

Vyplnenie všetkých údajov v záväznej prihláške, vyplnenie registrácie a prihlásenie sa na aktivitu, je podmienkou, aby súťažiaci bol zaradený  do súťaže.

Prijímateľ národného projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie“ Centrum vedecko-technických informácií SR a jeho partneri: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline počas realizácie a monitorovania projektu:

  • podľa ustanovenia §47 zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú  oprávnení na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje cieľovej skupiny v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia EÚ  č. 1304/2013) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona,  

  • podľa ustanovenia § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovávajú osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah podľa odseku 4 ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon.

  • poskytujú údaje z Karty účastníka za každého účastníka aktivity projektu do informačného systému ITMS2014+.  ITMS2014+ je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovanie, export a monitoring dát o projektovom a finančnom riadení pre programové obdobie 2014-2020, vlastníkom systému je Úrad vlády SR, údaje sú zároveň prístupné pre MPSVR SR ako riadiaci orgán a MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.

Spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi Európskej únie.

Ak záujemca neposkytne svoje údaje do Karty účastníka, nemôže byť zaradený do projektu.

Základné údaje o tebe

Meno
Priezvisko
E-mail
Telefón

Dátum narodenia

Formát: d.m.rrrr

Názov tímu
 Uveďte názov tímu za ktorý súťažíš
Funkcia v tíme
Člen tímu
Vedúci tímu žiak
Pedagóg vedúci tímu , pedagogický dozor
Označte robotické súťaže do ktorých ste sa zapojili v predchádzajúcich ročníkoch
RoboCup
Trenčiansky robotický deň
Robotický Battle na Alejovej
FIRST LEGO League
RoboRave
Robotická liga
Istrobot
G-Robot
 Zaškrtnite len tie súťaže ktorých ste sa v predchádzajúcich rokoch zúčastnili. V prípade relevancie dopíšte aj rok súťaže. Ak ste sa žiadnej súťaže nezúčastnili, otázku nevypĺňajte
Označ všetky kategórie v ktorých budeš (budú Vaši  žiaci) súťažiť.
Konštrukcia primary
Konštrukcia secondary
Robotická ruka
Dron
Soccer Lightweight
Soccer Open
Rescue CoSpace
Rescue Line Primary
Rescue Line Secondary
Rescue Maze
OnStage Primary
OnStage Secondary

Základné udaje o tvojej škole

Kraj školy
Názov Školy
 Prosíme uveď celý názov školy aj s adresou.
Je škola IT Akadémia partner?
 Zoznam škôl ktoré sú IT Akadémia partner nájdeš na stránke http://itakademia.sk/zmluvy/

Čestné vyhlásenia a súhlasy

Čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie sú úplné a pravdivé. Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.
Zaväzujem sa bezodkladne najneskôr v deň výstupu (posledný deň konania vzdelávacej aktivity) a 6 mesiacov po výstupe zo vzdelávacej aktivity informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.
Zaväzujem sa bezodkladne po vyplnení záväznej prihlášky na vzdelávaciu aktivitu, po jej akceptácii a po obdržaní loginu a hesla e-mailom, vyplniť na https://registracia.itakademia.sk/ údaje v rozsahu nevyhnutnom pre vypracovanie Karty účastníka.

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR