Workshop - Úvod do tvorby webových stránok - základy jazyka HTML 18.3.2021 - žiaci ZŠ od 7. ročníka (ekvivalent OG)


Vážení žiaci základných škôl od 7. ročníka (ekvivalent OG),

v rámci projektu IT Akadémia -  vzdelávanie pre 21.storočie Vás pozývame do našej ONLINE IT čajovne,

na tému    

"Úvod do tvorby webových stránok

- základy jazyka HTML"

Chceš sa venovať programovaniu webových stránok, ale ani netušíš kde začať. A ako vlastne funguje web? Ktorý jazyk by si sa mal naučiť ako prvý a ako vôbec dostaneš program zo svojho počítača na web, kde ho uvidí celý svet? Na všetky tieto otázky sa dozviete odpoveď práve v rámci nášho webinára. Vysvetlíme si základnú štruktúru webových stránok, naučíme sa jazyk HTML a dozvieme sa, prečo je v súčasnosti jeho znalosť nevyhnutnou alebo aspoň veľmi užitočnou výbavou každého používateľa webu.

Kedy: 18.03.2021 od 15:00 (do 17:00)

Platforma: ZOOM

Prihlasovacie údaje zašleme len prihláseným žiakom najneskôr 17.3.2021 po 12:00 na zadaný email v prihláške (prosíme žiakov, aby si skontrolovali aj priečinok SPAM)

Prihlasovanie do 16.3.2021 

Počet miest je limitovaný, keď sa naplní kapacita workshopu, prihlasovanie sa uzavrie skôr

Teší sa na vás lektora Iveta Tonhauserová

Vyštudovala Fakultu elektrotechniky a informatiky na Technickej Univerzity v Košiciach a ako softvérová inžinierka pôsobí už 14 rokov. Aktuálne sa venuje full stack softvérovému vývoju v americkej spoločnosti GoHealth, no má za sebou spolupráce na širokom spektre medzinárodných či lokálnych projektoch na Slovensku a vo Fínsku. Vo voľnom čase sa aktívne venuje dobrovoľníctvu, spolupráci s rôznymi neziskovkami a mentoringu. Okrem toho vedie košickú pobočku organizácie PyLadies a chce dokázať, že aj programovanie môže byť zábava, ak viete, ako na to.

Dotazník obsahuje 7 otázok.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) (ďalej len „GDPR“) týmto v súlade s ustanovením Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR vyjadrujem súhlas Centru vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“) na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v tomto súhlase za účelom zapojenia sa do vzdelávacích služieb (školenia, konzultácie, elektronické kurzy, špeciálne vzdelávacie aktivity, testovania podľa medzinárodných pravidiel), ich následnej evidencii a archivácii. Súhlas udeľujem na dobu trvania môjho právneho vzťahu k CVTI SR t.j. na dobu trvania vzdelávacích služieb a na dobu archivácie určenej osobitnými právnymi predpismi a registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa.

Som si vedomý/á, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Bol som poučený o právach dotknutej osoby, ktoré sú bližšie špecifikované v čl. 15 až 21 GDPR.

Súhlasím so spracovaním nasledujúcich osobných údajov: meno, priezvisko (vrátane titulov), e-mailový kontakt. Tento súhlas platí do 31.08.2021. Som si vedomý/á, že poskytnutie nepravdivých, alebo neaktuálnych informácií môže viesť k zamietnutiu mojej prihlášky. 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov:

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR