Záväzná prihláška NAG - 2019


Milý účastník súťaže NAG.

Pre zaradenie medzi účastníkov súťaže NAG, ktorá je jednou zo súťaží podporovaných v rámci národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie",  je potrebné aby si nám vyplnil základné kontaktné údaje o sebe. Tieto údaje nám poslúžia na to, aby sme ťa vedeli zaradiť ako účastníka tejto súťaže (vzdelávacej aktivity). Tvoje meno, priezvisko a e-mail slúžia na vytvorenie prístupu (login, heslo) na https://registracia.itakademia.sk/, kde vyplníš všetky údaje potrebné pre vypracovanie Karty účastníka, preto pre každého člena tímu uveď jeho osobný mail. Ak si s ich vyplnením nebudeš vedieť rady, popros o pomoc učiteľa, ktorého si v časti "Základné údaje o škole" uviedol ako kontantnú osobu. Vyplnenie všetkých údajov v dotazníku je podmienkou, aby si mohol byť vedený ako účastník súťaže. Počet účastníkov súťaže nie je obmedzený, ale z prihlásenej školy je možné podľa organizačného poriadku prihlásiť 2 jednotlivcov v kategórii UNI, a dve trojčlenné družstvá v kategórií HS3. Preto spĺnením tejto podmienky a vyplnením tejto záväznej prihlášky a údajov v rozsahu nevyhnutnom pre vypracovanie Karty účastníka na https://registracia.itakademia.sk/ splníš kritérium pre výber a budeš zaradený medzi účastníkov súťaže.  

Ak účastník už konto na https://registracia.itakademia.sk/ má, zašleme mu po ukončení prihlasovania kľúč aby sa na aktivitu NAG prihlásil, údaje pre kartu účastníka už nevypĺňa, nakoľko ich vypĺňal už skôr.

Prihlášku prosíme vyplň do 28.2.2019 do 23.59. Následne po ukončení prihlasovania ti príde mail s prístupom na vyššie uvedenú stránku, kde vyplniš potrebné údaje a prístupový kód aby si sa po ich vyplnení prihlásil na aktivitu NAG. E-mailom potom dostaneš prihlášku, ktorú je potrebné vytlačiť a doniesť v deň súťaže.

Prijímateľ národného projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie“ Centrum vedecko-technických informácií SR a jeho partneri: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline počas realizácie a monitorovania projektu:

  • podľa ustanovenia §47 zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú  oprávnení na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje cieľovej skupiny v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia EÚ  č. 1304/2013) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona,  
  • podľa ustanovenia § 78 zákona č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovávajú osobné údaje bez súhlasu dotknutej osobyv zmysle odseku 9 a 10.
  • poskytujú údaje z Karty účastníka za každého účastníka aktivity projektu do informačného systému ITMS2014+.  ITMS2014+ je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovanie, export a monitoring dát o projektovom a finančnom riadení pre programové obdobie 2014-2020, vlastníkom systému je Úrad vlády SR, údaje sú zároveň prístupné pre MPSVR SR ako riadiaci orgán a MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.

Spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi Európskej únie.

Ak vybratý záujemca neposkytne svoje údaje do Karty účastníka, nemôže sa konferencie zúčastniť.

Dotazník obsahuje 53 otázok.

Základné udaje o tvojej škole

Je škola IT Akadémia partner?
 Zoznam škôl, ktoré sú IT Akadémia partner ako i číslo zmluvy nájdeš na http://itakademia.sk/sk/it-akademia-partner-zakladne-informacie/
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
 Uveďte v tvare meno,priezvisko, tituly
E-mail na kontaktnú osobu
Telefón kontaktnej osoby

Stupeň štúdia
Stredná škola
Vysoká škola
Kategória
UNI
HS3
 

Kategórie "UNI" - súťaž jednotlivcov - zúčastniť sa môžu vysokoškoláci aj stredoškoláci.

Kategória "HS3" - súťaž družstiev stredných škôl - zúčastniť sa môžu len stredoškoláci. 

Základné údaje 1. člen tímu

Meno
Priezvisko
Máš už konto na stránke https://registracia.itakademia.sk/login_ad?

Základné údaje o 1. náhradníkovi

Meno
Priezvisko
Máš už konto na stránke https://registracia.itakademia.sk/login_ad?

Základné údaje o 2. náhradníkovi

Meno
Priezvisko
Máš už konto na stránke https://registracia.itakademia.sk/login_ad?

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR