Workshop - "Hovor ako TED: Prezentačné zručnosti a techniky tých najlepších" - ŽIACI SŠ - 3.5.2021-Doplneny termin


Vážení ŽIACI SŠ (ekvivalent OG),

v rámci projektu IT Akadémia -  vzdelávanie pre 21.storočie Vás pozývame do našej ONLINE IT čajovne,

na tému    

"Hovor ako TED:

Prezentačné zručnosti a techniky tých najlepších"

Rozmýšľali ste niekedy nad tým čo spája prejavy tých najlepších rečníkov? Čo odlišuje priemerných od výnimočných? Chceli by ste posunúť svoju prezentáciu a prejav o úroveň vyššie?

Na tomto praktickom workshope sa budeme rozprávať a sami si vyskúšate konkrétne techniky a nástroje na to, ako zaujať hneď od začiatku, ako prekvapiť svoje publikum, okoreniť svoju prezentáciu, využiť emócie vo svoj prospech a neustále sa zlepšovať. Čakajú na vás skupinové, ako aj individuálne aktivity, ktoré budú zamerané na rozvoj kreativity, riešenia problémov, ale hlavne na zdokonalenie vašich prezentačných zručností!

Špecifické oblasti workshopu: Piliere presvedčivosti / Typológia študentov / Pyramída učenia / Kreatívny názov / Inšpirujúci úvod a silný záver / Efektívne techniky na vytvorenie kreatívneho, presvedčivého a emočne nabitého prejavu / Zvládanie ťažkých situácií / Praktické metódy na neustále zlepšovanie svojho prejavu a prezentácie

 

Kedy: 3.5.2021 16.00 - 19.00

Platforma: ZOOM

 

Prihlasovacie údaje zašleme len prihláseným žiakom 30.4.2021 po 12:00 na zadaný email v prihláške (prosíme žiakov, aby si skontrolovali aj priečinok SPAM)

 

Prihlasovanie najneskôr do 30.4.2021 do 12:00

Počet miest je limitovaný, keď sa naplní kapacita workshopu, prihlasovanie sa uzavrie skôr.  

 

Teší sa na vás lektora Šárka Patkošová

Certifikovaná lektorka a soft-skills trénerka s viac ako 10 ročnými skúsenosťami z oblasti rozvoja a vzdelávania dospelých. V súčasnosti pracuje ako Learning & Development Manager v Lean In Slovakia. V IT oblasti pracuje ako AT&T Projektový implementačný manažér/Expert pre rozvoj a vzdelávanie zamestnancov. V rámci jej spolupráce s Google pôsobí ako certifkovaný #Iam Remarkable workshop facilitátor, Female Empowerment a Design Thinking tréner pod záštitou programu Grow with Google. Jej vášňou je rozvíjať a podporovať ľudí, aby mohli dosiahnuť svoje ciele a mali šťastný a naplnený život

Dotazník obsahuje 7 otázok.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) (ďalej len „GDPR“) týmto v súlade s ustanovením Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR vyjadrujem súhlas Centru vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“) na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v tomto súhlase za účelom zapojenia sa do vzdelávacích služieb (školenia, konzultácie, elektronické kurzy, špeciálne vzdelávacie aktivity, testovania podľa medzinárodných pravidiel), ich následnej evidencii a archivácii. Súhlas udeľujem na dobu trvania môjho právneho vzťahu k CVTI SR t.j. na dobu trvania vzdelávacích služieb a na dobu archivácie určenej osobitnými právnymi predpismi a registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa.

Som si vedomý/á, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Bol som poučený o právach dotknutej osoby, ktoré sú bližšie špecifikované v čl. 15 až 21 GDPR.

Súhlasím so spracovaním nasledujúcich osobných údajov: meno, priezvisko (vrátane titulov), e-mailový kontakt. Tento súhlas platí do 31.08.2021. Som si vedomý/á, že poskytnutie nepravdivých, alebo neaktuálnych informácií môže viesť k zamietnutiu mojej prihlášky. 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov:

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR