Zaväzna prihláška NAG - 2020


Milí učitelia,

pre zaradenie Vašich študentov medzi účastníkov súťaže NAG, ktorá je jednou zo súťaží podporovaných v rámci národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie", je potrebné, aby ste nám vyplnili základné údaje o svojej škole, kontaktnej osobe a súťažiacich.  Počet účastníkov súťaže pre rok 2020 za školu nie je obmedzený, ale registračný formulár umožňuje prihlásenie max. 5 účastníkov. Ak ich chcete za školu prihlásiť viac, tak prosím celú registráciu zopakujte znova. Vyplnením tejto záväznej prihlášky a údajov v rozsahu nevyhnutnom pre vypracovanie Karty účastníka na https://registracia.itakademia.sk/ splníte kritérium pre výber a budete zaradení medzi účastníkov súťaže (resp. registrované osoby za školu).  

Prihlášku prosíme vyplňte do 12.5.2020, 12.00 hod.  Ak účastník/účastníci sú zo školy ktorá je IT Akadéma partner, po skončení registrácie budú cez koordinátora vyzvaní k vytvoreniu prihlášky na https://registracia.itakademia.sk/. Súťažiacim z nepartnerských škôl, ak sú z iného ako Bratislavského kraja bude vytvorené konto a zaslené prihlasovacie údaje a pokyny k vytvoreniu prihlášky. Ostatní súťažiaci (žiaci z Bratislavského kraja a vysokoškoláci) prihlášku s osobnými údajmi v rámci IT Akadémie nebudú mať generovanú.

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR