Prieskum realizovania vzdelávania na školách v súčasnej dobe


 

Milé kolegyne, kolegovia, 

IT Akadémia tím sa vám snaží pomáhať pri online vzdelávaní zdieľaním inovatívnych metodík a podpornými webinármi. Sme radi, že sa mnohé školy posúvajú od zasielania úloh žiakom k videokonzultáciám.  Z komunikácie s vami cítime, že sa v podpore potrebujeme posunúť ďalej – od podpory jednotlivcov k podpore celej školy. Na to, aby naša podpora bola adresná si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka. V otázkach sa pýtame hlavne na prírodovedné predmety, matematiku a informatiku avšak máte možnosť doplniť aj iné predmety v rámci otvorenej otázky. 

 

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR