Dotazník pre IT Firmy


Vážené dámy, vážení páni, vedenie spoločnosti,

dovoľujeme si Vás osloviť s iniciatívou IT Asociácie Slovenska, Košice IT Valley, Slovenskej informatickej spoločnosti, vysokých škôl a Centra vedecko-technických informácií SR, ktorí pripravili národný projekt

IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie.

Projekt reaguje na nedostatok a trvalo klesajúcu kvalitu vzdelávania a nadobudnutých kompetencií absolventov škôl v informatickej, technickej a prírodovednej oblasti vzhľadom na potreby zamestnávateľov, najmä v sektore informačných a komunikačných technológií.

Po dobu 3 školských rokov národným projektom pilotne prejde najmenej 36000 žiakov, študentov a 2100 ich pedagógov z minimálne 300 základných, 200 stredných a 5 vysokých škôl. Overené postupy a výsledky budú k dispozícii ďalším školám i pre zapracovanie do školských vzdelávacích programov. Popri inováciách vzdelávania v súlade s aktuálnymi potrebami a perspektívnymi trendmi IT sektora, projekt bádateľským prístupom podporí výučbu matematiky, prírodných vied a vybraných odborných predmetov primerane veku žiakov a študentov od základnej školy po vysokoškolské štúdium. Cieľom je aj, aby toto vzdelávanie bolo pre deti a mladých ľudí motivujúce, zbavené strašiaka vysokej náročnosti a stalo sa príťažlivým i pre dievčatá. Veríme, že takto prispejeme k rastu počtu kvalitných absolventov.

Zamestnávatelia nemajú suplovať vzdelávaciu činnosť škôl. Tvorcovia projektu si však uvedomujú, že úsilie zvrátiť negatívne trendy vo vzdelávaní na Slovensku musí vychádzať z požiadaviek zamestnávateľov a z nárokov modernej praxe. Preto v projekte privítame zapojenie Vašich odborníkov do pripravovaných zmien vo vzdelávania žiakov a aj ich učiteľov: pri tvorbe nových učebníc, inovácií predmetov a metodík výučby, vedením krúžkov na školách, poskytnutím exkurzií a stáží vo Vašom podniku, spoločnými motivačnými a popularizačnými aktivitami, odbornými súťažami a prednáškami. Vybudujte trvalú spoluprácu Vašej spoločnosti so školami, ich učiteľmi a projekt podporí kvalitu nimi poskytovaného vzdelávania. Vytvorte si vzťahy dôvery so žiakmi a študentmi, ktorí sa môžu stať Vašimi zamestnancami. 

Zapojte sa do spolupráce v národom projekt a 

staňte sa oficiálny „IT Akadémia partner“.

 

Dotazník obsahuje 7 otázok.

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR