Bratislavský kraj - Zapojenie sa do využívania výstupov projektu


Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka za účelom poskytnutia údajov o Vašej škole pre zapojenie sa do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ prostredníctvom využívania pripravených metodík.

Vyplnením dotazníka akceptujeme Váš záujem o zapojenie sa do národného projektu.

Dotazník je možné priebežne ukladať kliknutím na obnoviť neskôr a zadaním mailu a hesla.

 

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR