Denný IT tábor - UKF Nitra 06. - 09.07.2021


Milý záujemca o Denný IT tábor.

Pre zaradenie do zoznamu záujemcov o Denný IT tábor, ktorý je jednou z aktivít podporovaných v rámci národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie",  je potrebné aby si vyplnil základné kontaktné údaje o sebe. Tieto údaje nám poslúžia na to, aby sme ti v prípade, že budeš vybraný medzi účastníkov tábora, vedeli vytvoriť konto na stránke projektu.  

Tábor je určený deťom s trvalým pobytom na Slovensku. Každý účastník sa môže zúčastniť len jedného denného IT tábora organizovaného v rámci tohto národného projektu. Počet účastníkov tábora je obmedzený. V prípade, že po ukončení prihlasovania (21.6.2021) bude počet prihlásených účastníkov prekračovať kapacitu tábora, bude spravený výber účastníkov na základe doplňujúcich otázok, ktoré sú súčasťou tejto prihlášky. Kritéria, podľa ktorých budeme účastníkov tábora vyberať sú zverejnené na stránke http://itakademia.sk/denne-it-tabory/

Prihlášku si vieš priebežne uložiť kliknutím na Obnoviť neskôr. Po vyplnení prihlášky dostanete automaticky mail o obdržaní prihlášky

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR