Sústredenie Malynár - jún 2021


Milý pozvaný účastník sústredenia.

Prosíme, potvrď nám svoj záujem alebo prípadný nezáujem o sústredenie vyplnením tohto dotazníku. Na základe tvojej kladnej odpovede ti zašleme kľúč, ktorým sa prihlásiš na sústredenie a vygeneruješ si aj prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoji rodičia a aj škola.  Na prihlásenie potrebuješ mať konto na stránke https://registracia.itakademia.sk/, ktoré si získal ako riešiteľ semináru, ak si nám dodal potrebné údaje. Ak konto nemáš, vyplň dodatočne prihlášku do semináru, ktorá je na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/341736?lang=sk Na stránke nájdeš aj pokyny, ako pri vypĺňaní postupovať.

Vyplnenie prihlášky do semináru je podmienkou, aby si sa mohol zúčastniť sústredenia. Na sústredenie sú účastníci pozývaní podľa poradia, ak však od teba nebudeme mať spätnú väzbu do 7. 6. 2021, umožníme účasť ďalším riešiteľom podľa poradia.

Dotazník vyplň, aj ak si náhradník. Najneskôr 18. 6. 2021 ti dáme vedieť, či sa sústredenia budeš môcť zúčastniť.

Aj keď je prihlásenie a registrácia trošku komplikovanejšia, podpora semináru a sústredení prostredníctvom projektu nám dáva možnosť robiť semináre prístupnejšie, nakoľko najlepší účastníci semináru sa tentokrát sústredenia zúčastnia bezplatne.

Prijímateľ národného projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie“ Centrum vedecko-technických informácií SR a jeho partneri: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline počas realizácie a monitorovania projektu: podľa ustanovenia §47 zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú  oprávnení na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje cieľovej skupiny v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia EÚ  č. 1304/2013) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona,   podľa ustanovenia § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovávajú osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah podľa odseku 4 ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon. poskytujú údaje z Karty účastníka za každého účastníka aktivity projektu do informačného systému ITMS2014+.  ITMS2014+ je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovanie, export a monitoring dát o projektovom a finančnom riadení pre programové obdobie 2014-2020, vlastníkom systému je Úrad vlády SR, údaje sú zároveň prístupné pre MPSVR SR ako riadiaci orgán a MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje. Spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi Európskej únie. Ak záujemca neposkytne svoje údaje do Karty účastníka, nemôže byť zaradený do projektu.

Potvrdenie účasti na sústredení

Meno:
Priezvisko:
Email
Zúčastníš sa sústredenia?
Áno
Nie

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR