RBA 2019


Milý zástupca tímu.

Pre úspešne prihlásenie sa na súťaž RBA, ktorá je jednou zo súťaží podporovaných v rámci národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie",  je potrebné aby si nám vyplnil základné údaje o tíme, kontaktnej osobe a súťažiacich. Pri každom členovi tímu, prosíme uveď jeho e-mail, nakoľko meno, priezvisko a e-mail slúžia na vytvorenie prístupu (login, heslo) na https://registracia.itakademia.sk/, kde každý člen tímu vyplní všetky údaje potrebné pre vypracovanie Karty účastníka. Vyplnenie všetkých údajov v záväznej prihlášky a aj následné vyplnenie registrácie všetkých členov tímu je podmienkou, aby tím bol akceptovaný ako súťažný tím. 

Počet tímov v každej z kategórií je obmedzený (Racing – 60 tímov, Robotická výzva – 30 tímov, Vlastný model  - 20 tímov). Po uzavretí prihlasovania (13.5.2019 do 23.59), v prípade väčšieho záujmu ako je kapacita, nastane výber tímov na základe kritérií zverejnených na stránke http://itakademia.sk/rba/ a tímy budú informované o ich zaradení, respektíve nezaradení do súťaže. Členom týchto tímov, ak sú z nepartnerských škôl a nemajú ešte pristupové údaje, bude zaslaný najneskôr 22.5.2019 prístup (login, heslo) na https://registracia.itakademia.sk/ kde najneskôr do 29.5.2019 do 12.00 vyplnia potrebné údaje a prihlásia sa na aktivitu prostredníctvom kľúča ktorý dostane mailom. Po ich vyplnení mu príde potvrdzujúci mail o tom že ho evidujeme ako účastníka súťaže RBA a obdrží prihlášku a prehlásenie ktoré podpísané prinesie na súťaž. Členovia ktorí sú z nepartnerských škôl a svoje konto majú obdržia mail s daným kľúčom, a ak členovia tímov sú z partnerských škôl, ich prístupové údaje majú koordinátori na škole, ktorí im pomôžu s prihlásením.

Prihlášku si viete priebežne uloziť kliknutím na obnoviť neskôr. Zadaním mailu a hesla si ho uložíte a potom zadaním týchto údajov sa vrátite k predvyplnenej prihláške. Po jeho odoslaní máte možnosť si stiahnúť Vami vyplnenú prihlášku vo formáte pdf.

Prijímateľ národného projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie“ Centrum vedecko-technických informácií SR a jeho partneri: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline počas realizácie a monitorovania projektu:

  • podľa ustanovenia §47 zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú  oprávnení na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje cieľovej skupiny v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia EÚ  č. 1304/2013) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona,  
  • podľa ustanovenia § 78 zákona č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovávajú osobné údaje bez súhlasu dotknutej osobyv zmysle odseku 9 a 10.
  • poskytujú údaje z Karty účastníka za každého účastníka aktivity projektu do informačného systému ITMS2014+.  ITMS2014+ je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovanie, export a monitoring dát o projektovom a finančnom riadení pre programové obdobie 2014-2020, vlastníkom systému je Úrad vlády SR, údaje sú zároveň prístupné pre MPSVR SR ako riadiaci orgán a MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.

Spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi Európskej únie.

Ak vybratý záujemca neposkytne svoje údaje do Karty účastníka, nemôže sa súťaže zúčastniť.

Základné udaje o tíme

Názov tímu
Typ tímu
 Ak aspoň jeden člen tímu je stredoškolák, typ tímu je SŠ. V opačnom prípade ZŠ
Kategória
Racing - Lego
Racing - Elektronika
Robotická výzva
Vlastný model
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
 Kontaktná osoba za tím je plnoletá osoba, učiteľ, rodič, vedúci krúžku, ktorá zodpovedá za prihlásenie tímu a to, že členovia tímu vyplnia svoju registráciu po akceptácii tímu na súťaž.  
E-mail na kontaktnú osobu
Telefón kontaktnej osoby
 Telefónne číslo uvádzajte bez medzier a lomitok, len čísla. Telefónne číslo má byť 10 miestne.
Počet členov tímu
1
2
3
 Vybratím počtu členov tímu sa rozbalí požadovaný počet prihlášok pre členov tímu.
Poznámka

 Uveďte prípadné špeciálne požiadavky na súťaž, respektíve zaradenie do harmonogramu napríklad vzhľadom k vášmu času príchodu na súťaž.
Súhlasím s pravidlami súťaže a všeobecnými pokynmi
Súhlasím

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Ľudské zdroje
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk          www.employment.gov.sk/sk/esf/

Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR    Centrum vedecko-technických informácií SR    Technická univerzita v Košiciach    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Žilinská univerzita v Žiline    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

© Centrum vedecko-technických informácií SR